ALGEMENE VOORWAARDEN MOSSELHANDEL MICHIELS

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

Consumeerbare goederen: alle goederen die hun waarde na gebruik geheel of gedeeltelijk verliezen. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: voedingswaren, placemats, servetten.

Herbruikbare goederen: alle goederen die hun waarde na gebruik behouden. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: mosselpannen, frietketels, servies.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Mosselhandel Michiels. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen, … van Mosselhandel Michiels, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, ook die van de klant en zelfs indien die algemene voorwaarden de eigen uitsluitende toepasselijkheid bedingen.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet van toepassing zou zijn, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Afwijkingen

Huidige algemene voorwaarden dienen als aanvulling op de overeenkomst. Afwijkingen bestaan enkel indien schriftelijk bedongen. De contracterende partijen sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan huidige uit.

Artikel 4: Reclame

Mosselhandel Michiels heeft het recht om haar bedrijf te linken aan evenementen waar zij producten aanbiedt, tenzij anders bedongen.

Artikel 5: Prijs

Mosselhandel Michiels is enkel gebonden door aanbiedingen en offertes die geactualiseerd zijn aan de huidige prijzen.

Artikel 6: Voorschot

Mosselhandel Michiels heeft het recht een voorschot te vragen ten belope van 40% van de totaalprijs. (de volledige overeengekomen prijs?)

Artikel 7: Annulering

Volledige of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst is mogelijk tot 5 dagen voor de levering, tenzij anders bedongen.

Artikel 8: Laattijdige betaling

De Wet Betalingsachterstand op Handelstransacties van 2 augustus 2002 is van toepassing op de overeenkomst. Conform artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand op Handelstransacties is vanaf de vervaldag van de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de geldende intrest

verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het onbetaalde saldo.

Artikel 9: Ontbinding

Mosselhandel Michiels behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Eigendom

Alle niet-consumeerbare goederen blijven te allen tijde eigendom van Mosselhandel Michiels.

Artikel 11: Schade

De klant is aansprakelijk voor alle schade aan goederen van Mosselhandel Michiels die die aan de klant toerekenbaar is, evenals voor schade die is toegebracht door derden gedurende de uitwerking van de overeenkomst.

Artikel 12: Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten tussen particulieren of bedrijven en Mosselhandel Michiels worden beheerst door het Belgische recht. Bij een eventueel geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het

gerechtelijke arrondissement Vlaams-Brabnt, afdeling Leuven bevoegd.

Artikel 13: Privacy

Mosselhandel Michiels verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan de vraag van de klant en om informatie van Mosselhandel Michiels te verzenden. Zij behandelt alle gegevens van haar klanten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden. De klant kan de gegevens die in de klantenlijst bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en kan weigeren dat Mosselhandel Michiels de gegevens gebruikt om informatie te sturen. Hiertoe volstaat het schriftelijk te vragen voortaan geen informatie meer te versturen.

Hoofdstuk II: Consumeerbare goederen

Artikel 14: Terugname

Geleverde consumeerbare goederen dienen door Mosselhandel Michiels niet teruggenomen te worden. In afwijking van deze regel verbindt Mosselhandel Michiels er zich toe consumeerbare goederen in ongeopende verpakking terug te nemen, voor zover die uitdrukkelijk in volgende lijst zijn opgenomen:

placemats

servetten

citroendoekjes

mosselsaus

mayonaise

curry-, tomaten ketchup

Artikel 15: Beperking

De terugname van goederen is beperkt tot 10% per geleverd goed.

Artikel 16: Levering - Onderzoeksplicht

Bij levering rust een onderzoeksplicht op de klant. De klant kan na aanvaarding van de goederen Mosselhandel Michiels niet meer aansprakelijk stellen voor zichtbare gebreken. Dit omvat onder andere maar niet uitsluitend: kwantiteit, kwaliteit,

soort, beschadigingen, netheid. Behoudens schriftelijk protest per email bij ontvangst of binnen het uur erna, worden de goederen geacht conform te zijn op alle vlakken. De feitelijke levering wordt bewezen door de ondertekening van een leveringsbon.

Hoofdstuk III: Teruggave herbruikbare goederen

Artikel 17: Teruggave

De klant verbindt zich er toe de herbruikbare goederen terug te geven in dezelfde staat zoals hij die heeft ontvangen.

Artikel 18: Schade

Indien de goederen in een andere staat worden teruggeven dan die van ontvangst kan Mosselhandel Michiels de integrale schade verhalen op de klant.

Meer in het bijzonder wordt de schade op bepaalde goederen als volgt beraamd:

niet gereinigde mosselpan:

15 euro/bak (6 pannen)

niet gereinigde friteuse : 50 euro

Hoofdstuk IV: Koelwagen

Artikel 19: Optie

Afhankelijk van de omvang van de aankoop zal aan de klant de optie geboden worden om zonder meerkosten een koelwagen ter beschikking te krijgen.

Artikel 20: Rijbewijs

Conform de wettelijke regels is een rijbewijs BE vereist ter verplaatsing van de koelwagen. Op Mosselhandel Michiels rust geen onderzoeks- of controleplicht op dit vlak.

Artikel 21: Verkeerd gebruik

De klant is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de koelwagen, daaronder begrepen overbelasting van de koelwagen, de gevolgen van overtredingen van de wegcode, het verkeersreglement en het Strafrecht of het gebruik in strijd met het gedrag van een redelijk voorzichtig en vooruitziend persoon.

Artikel 22: Derden

De klant is eveneens aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden. Mosselhandel Michiels zal onder geen beding aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade door de klant of de koelwagen veroorzaakt aan derden; de klant wordt door de levering de juridische houder van de koelwagen.

Artikel 23: Plaatsing

De klant kan ervoor kiezen dat Mosselhandel Michiels de koelwagen komt plaatsen. Indien de klant verkiest de koelwagen zelf te plaatsen of te verplaatsen, dient deze erop toe te zien dat de koelwagen in een veilige omgeving wordt geplaatst. De klant is aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door de plaatsing door hemzelf.

Fading_ocean_afbeelding